7. forum

EMPLOYER BRANDING

13 czerwca 2018, Warszawa

 

Regulamin 7. Forum Employer Branding

I. DEFINICJE:

  1. Forum Employer Branding – konferencja jednodniowa, odbywająca się w Warszawie w dniu 13 czerwca 2018, zwane dalej FEB.
  2. Organizator – Kalitero Julita Dąbrowska z siedzibą  w Warszawie przy ul. Górczewskiej 208 lok. 10,  NIP: 5251014226.
  3. Rejestracja – zawarcie umowy-zlecenia, gdzie wykonawcą jest Organizator, a zlecającym podmiot przesyłający do Organizatora Formularz Zgłoszeniowy czyli Uczestnik.
  4. Uczestnik – podmiot dokonujący Rezerwacji, przedstawiciel pracodawcy. Uczestnik jest jednocześnie płatnikiem i odbiorcą faktury VAT zgodnie z danymi udostępnionymi Organizatorowi w Formularzu Zgłoszeniowym.


II. REZERWACJA UCZESTNICTWA:

5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez uprawnione osoby do reprezentacji  firmy pracodawcy jest jednoznaczne z deklaracją udziału w 7. Forum Employer Branding oraz akceptacją niniejszego Regulaminu. Jest to dokonanie Rezerwacji wraz ze wszelkimi prawami i obowiązkami z tego wynikającymi.

6. Formularz Zgłoszeniowy musi być kompletny i przesłany do Organizatora online przez stronę internetową www.forumemployerbranding.pl

7. Organizator może bez rekompensat i konsekwencji dla siebie odmówić przyjęcia Rejestracji.  Zaakceptowany Uczestnik otrzyma w ciągu 7 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego potwierdzenie Rejestracji wraz z fakturą pro forma, którą należy opłacić we wskazanym na dokumencie terminie.  

III. ANULOWANIE REZERWACJI:

8. Udział w 7. Forum Employer Branding nie może być wymówiony jednostronnie przez Uczestnika. Uczestnik może odstąpić od Rejestracji pod warunkiem uiszczenia Opłaty Anulacyjnej składającej się z procentu sumy wartości Rejestracji, uzależnionego od terminu zgłoszenia rezygnacji.

  • Do 30.04.2018 – opłata anulacyjna wynosi 10% ceny;
  • w dniach  01.05.2018 – 15.05.2018 – opłata anulacyjna wynosi 25% ceny;
  • w dniach 15.05.2018 – 31.05.2018 – opłata anulacyjna wynosi 50% ceny;
  • Po 01.06.2018 – opłata anulacyjna wynosi 100% ceny.

9. Odstąpienie od umowy przez Uczestnika powinno nastąpić w formie pisemnej – listu poleconego lub informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres skrzynki kalitero@kalitero.com.pl. Za datę odstąpienia uznaje się datę nadania listu poleconego,

10. Organizator ma zawsze prawo odwołać FEB z powodów klęsk żywiołowych, ogłoszenia żałoby narodowej, przeprowadzania ćwiczeń obrony cywilnej oraz innych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie FEB a leżących po stronach trzecich. Uczestnik nie może wówczas dochodzić odszkodowań i jest zobowiązany do uiszczenia wartości Rejestracji.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

11. Uczestnik jest zobowiązany do płatności za udział w FEB ceny uzależnionej od terminu dokonania Rezerwacji:

390 zł + 23%VAT, w przypadku Rejestracji do 30.04.2018;

490 zł + 23%VAT, w przypadku Rejestracji od 01.05.2018.

12. Uczestnik, wypełniając formularz zgłoszeniowy, oświadcza, że jest pracownikiem firmy płatnika i adresatem faktury. Posiada uprawnienia do dokonywania zakupów online w imieniu firmy pracodawcy.

13. Uczestnicy winni są dokonać wpłaty całej ceny Rejestracji na podstawie faktury Pro-Forma wystawionej w ciągu 7 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

14. Organizator wystawiać będzie faktury z 3-dniowym terminem płatności. Po dokonaniu wpłaty, Organizator wystawi fakturę VAT.

15. Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawiania faktur bez podpisu Wystawcy.

16. Brak wpłaty za wystawioną fakturę pro-forma nie oznacza anulowania Rejestracji.

17. Organizator ma prawo w dochodzeniu sum wynikających z Rejestracji oraz postanowień niniejszego Regulaminu oraz odsetek wynikających ze zwłok w płatnościach poprzez podmioty zajmujące się windykacją oraz poprzez należny Sąd.

18. Koszty dojazdu na FEB pokrywa Uczestnik.

19. Materiały, napoje oraz lunch na własny koszt aranżuje dla wszystkich Uczestników Organizator.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

20. Organizator jest zobowiązany do zawarcia wszelkich niezbędnych umów z podmiotami, tak, aby umożliwić organizację EFB.

21. Organizator jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń na przeprowadzenie FEB.

22. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie własnego mienia na czas i miejsce FEB, Uczestnik powinien zaaranżować we własnym zakresie.

23.Organizator nie odpowiada za uszkodzenia mienia Uczestnika, powstałych na skutek stron trzecich.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

24. Organizator dopuszcza możliwość zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu tylko w szczególnych przypadkach zgłaszanych przez Uczestnika. Każda zmiana tych postanowień w stosunku do Uczestnika, będzie mieć formę pisemną.

25. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, zmiany terminu lub lokalizacji FEB we wszelkich nagłych sytuacjach, niezależnych od Organizatora. W takich przypadkach, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowań.

26. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie będą przedmiotem rozmów, których wyniki zostaną potwierdzone w formie pisemnej.

27. Ewentualne spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze negocjacji. Po wyczerpaniu środków polubownych, spory poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby

28. Osoby upoważnione przez Organizatora do przyjmowania zgłoszeń i udzielania informacji to: Julita Dąbrowska, kalitero@kalitero.com.pl. 

29. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na na udostępnienie swoich danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późń. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późń. zm.) w celu uzyskania odpowiedzi, jak i w celach marketingowych.

 Warszawa, 14 kwietnia 2018.